Üyelik Şartları

MADDE: 8- Derneğin asil ve şeref üyesi olmak üzere iki türlü üyesi vardır. Derneğe üye olmak isteyen Ortopedi ve Travmatoloji uzman ve asistanları- uzmanlık öğrencileri - yönetim kuruluna başvururlar. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.  Ortopedi ve Travmatoloji alanında önemli hizmetleri bulunan kimselere genel kurul onayı ile "Şeref Üyeliği" payesi verilir. Şeref üyelerinden aidat alınmaz, seçme ve seçilme hakları yoktur.

MADDE: 9- Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten ayrılabilir.

MADDE:10- Bir üyenin, derneklere üye olma hakkını Dernekler Kanununa göre kaybetmesi halinde o üyenin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

MADDE:11- Derneğin bilimsel şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hareketlerde bulunan üyeler, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel kurul Kararı ile üyelikten çıkarılır. Bu üyeye, önceden, durumunun Genel Kurul’a sunulacağı, Yönetim Kurulu’nca taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurul kararı, yargı yolları açık olmak koşuluyla, kesindir.